Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Fit s chutí

Provozovatel Miluše Burdová  kvalifikovaná výživová poradkyně (dále jen provozovatel).

Úvodní ustanovení

 • Provozovatel provozuje internetové stránky www.fitschuti.eu, jehož prostřednictvím sjednává a poskytuje služby spočívající také v online poradenství zdravé výživy a sestavování jídelníčků na míru (dále jen dílo)
 • Uživatelem je fyzická osoba, která prostřednictvím formuláře (zaslaného provozovatelem na emailovou adresu uživatele) zadá objednávku.
 • Smluvní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí právními předpisy, především Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce

Objednávky a platba

 • Uživatel na základě zaslaného dotazníku učiní objednávku
 • Za služby zaplatí předem na účet provozovatele.
 • Cena služby je dle aktuálního ceníku provozovatele zveřejněného na webových stránkách www.fitschuti.eu

Dodací lhůta a doručení

 • Provozovatel dodá uživateli dílo nejpozději do 14 ti kalendářních dní od dodání objednávky (vyplněného dotazníku) a zaplacení na účet provozovatele.
 • Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, dílo je odesláno na email uživatele.
 • Zaslání díla poštou je možné za úhradu dle platného ceníku. Dnem odevzdání se v takovém případě počítá den podání na Českou poštu.

Odstoupení od smlouvy a reklamace

 • Jelikož je jedná o zhotovení díla NA MÍRU , není možné odstoupit od smlouvy v době, kdy již provozovatel začal na díle pracovat. Odstoupit od smlouvy je tedy možné pouze do doby, než provozovatel obdrží od uživatele vyplněný dotazník a peníze za dílo.
 • REKLAMACE , reklamaci je možné uznat pouze na faktické chyby v díle (například uživatel nechce v plánu rajčata, ale rajčata se v plánu vyskytují), v takovém případě má uživatel právo na předělání díla, nebo slevu z ceny díla.

Reklamaci nelze uznat na "neúčinnost" plánu, protože nelze dokázat, že uživatel dodržoval plán dle pokynů. V případě, že by i tak uživatel chtěl reklamovat dílo, musí tak učinit v Občansko-právním sporu.

Ochrana osobních údajů

 • Provozovatel zpracovává tyto údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, místo bydliště, informace o tělesných údajích (váha, výška, BIA měření), informace o pohybové aktivitě, o dřívějších dietách, informace o způsobu stravování, případně foto postavy.
 • v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), a to za účelem umožnění poskytování služeb a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
  Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Ochrana autorských práv

 • Dílo je určeno pouze konkrétnímu uživateli, na základě jeho potřeb. Je určeno pouze jemu, a jakékoliv další šíření je zakázáno. Porušení tohoto bodu se řídí autorským právem.

Ve Zlíně dne 1.8.2020